Katkı Maddeleri ve Yağ Etki Artırıcılar

Katkı Maddeleri ve Yağ Etki Artırıcılar

Geçtiğimiz on yılın ortasından itibaren ürün ve işlevsellik açısından kullanıcıya rehberlik etmesi amacıyla prototip özellikte formülasyonlar geliştirmeye başlamış bulunuyoruz. Daha üstün özelliklere sahip tarım kimyasalları saye-sinde formülasyonunuzu pazarda ön plana çıkarabilmenize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Ürünlerimizin etkisi biyolojik etkinliğin pekiştirilmesi ve korunması ile sınırlı değil. Aynı zamanda üstün uyumlulukları sayesinde son derece berrak formülasyonlar elde etmenizi sağlayan köpük gidericiler yanı sıra patentli ve termodinamik olarak kararlı yapıdaki mikro emülsiyonlarımız gibi yeni geliştirilmiş katkı maddesi sistemleri de sunuyoruz. Özellikle ekin korunması alanında yeni aktif madde sayısı azalmakta ve genel pazar büyümekteyken pestisit endüstrisinde rekabet yaratan taleplerin karşılanmasına yönelik çözümler sunmayı hedefliyoruz. Formülasyon uzmanlarımız tarım kimyasalları ve diğer endüstrilere ait deneyimlerini bir araya getirirken bilgilerini bitki fizyologlarımız ile birleştirerek bu alandaki performansımızı artırmaktadır. Bu sayede yeni geliştirilen ürünler ve uzman-lığın bir araya geldiği bir paket sunuyoruz. Rehberlik etmesi amacıyla bu belgenin sonunda çeşitli formülasyon örnekleri sunulmaktadır. Bu broşür mevcut tarımsal faaliyetlerimiz hakkında genel bir görüş sahibi olabilmeniz için hazırlanmış olup yelpazemize yeni ürünler eklenirken rehberlik etmesi amacıyla yeni formülasyonlar da geliştirilmektedir.

Yağ Etki Artırıcılar Birçok pestisitin suda çözünürlüğü sınırlı seviyede olduğundan bu aktif maddelerin bitki veya haşerelere iletilmesinde genellikle mineral ve bitkisel yağlar kullanılmaktadır. EC, EW veya OD gibi yağ içeren formülasyonlara katıldığında organik olarak değiştirilmiş polisiloksanlardan oluşan BREAKTHRU® OE Yağ Pekiştirici serisi yağların yüzey gerilimini azaltırken yağın yayılım özelliğini artırmakta, yağ damlalarının hedeflenen yerlere doğru dağıtılmasını sağlamaktadır. Bu yağ bazlı pestisit formülasyonlarının performansında gerçekleştirilen artış sayesinde pestisit performansını artırmak, püskürtülen yağı miktarındaki düşüş sayesinde masrafları, fitotoksisite riskini ve çevre konusunda duyulan endişeleri azaltmak da mümkün olmaktadır. Yağ türleri ve bileşimleri tüm dünyada farklılıklar gösterdiğinden BREAKTHRU® OE Yağ Pekiştiricileri geniş bir formülasyon türü aralığına uygun olarak tasarlanmıştır. Her üç BREAK THRU® OE ürünü de 40 CFR 180.910 uyarınca kullanıma uygun olup az miktarda köpük oluşturmakta ya da hiç köpük oluşturmamaktadır. BREAKTHRU® OE 440 bitkisel yağ içeren formülasyonlar için tavsiye edilmekte olup genellikle yağ ağırlığının % 0,5 – 5’ine karşılık gelecek miktarda kullanılır. Yağ fazının bir bileşeni olarak eklenmeli, nihai formülasyona daha sonradan eklenmemelidir. Hidrofobik yüzeylerde ürün yağ damlalarının yayılımını 30 dakika sonra yüzde 300 ila 500 oranında artırır. BREAKTHRU® OE 441 metil veya etil bitkisel yağ içeren EC ya da OD formülasyonları için tavsiye edilmekte olup yağ fazında ağırlığın %25’i miktarda etkilidir. Hidrofobik yüzeylerde ürün ağırlığın %5’i oranda eklendiğinde metillenmiş yağın yayılma özelliğini beş kat artırmaktadır. BREAKTHRU® OE 441 aynı zamanda su içerisinde çözünür olduğundan SC, SL, EW ve SE formülasyonlarında da kullanılabilir. 49 pH seviyesinde gerçekleştirilen çalışmalar bu ürüne ilişkin hidrolitik kararsızlık iddialarının aksini ispatlamaktadır. BREAKTHRU®OE 444 yağ fazında ağırlığın %0,5 ila 5’ine karşılık gelen miktarda mineral yağ içeren formülasyonlar için tavsiye edilmektedir. Çeşitli meyveler üzerinde BREAK THRU® OE 444 ile gerçekleştirilen alan çalışmalarında yaprakların daha iyi örtüldüğü, mantar ve böcek ilaçları ile etkinliğin artış gösterdiği görülmüştür. Mineral veya parifinik yağa yalnızca ağırlığın %0,5’i kadar eklendiğinde otuz dakika sonrasında yayılım miktarının beş katına çıktığı görülmüştür. Yağ Etki Artırıcıların Faydaları: 

• Pestisit performansını artırır. 

•40 CFR 180.910 uyarınca onaylıdır. 

• Oluşturduğu toksisite ve ekotoksisite tehlikesizdir. 

•Birçok solvent içerisinde çözünebilir. 

• Kullanım oranları düşüktür.


  Exxon Mobil’in tescilli markasıdır.


Yüzey Aktif Maddeler
Trisiloksan Bazlı Yüzey Aktif Maddeler
Tüm yüzey aktif maddeler yüzey gerilimini azaltıyor olsa da silikon bazlı yüzey aktif maddeler ağırlığın % 0,02 ila 0,15’i arasında oluşturulan karışımlarda bu özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Bazıları püskürtülen çözeltinin mükemmel biçimde yayılmasını sağlarken yalnızca yüzey gerilimini azaltmak üzere tasarlanmış olan bazı ürünler ise penetran özelliği göstermektedir. Yüksek performanslı uygulamalarda organik olarak değiştirilmiş siloksan ürünlerimiz farklı gereksinimleri en mükemmel biçimde karşılamaktadır. Son derece düşük statik yüzey gerilimi sayesinde trisiloksan yüzek aktif maddeleri üstün püskürtme özelliği sunarken formülasyonlara kattıkları yayılım özellikleri açısından da özgün niteliktedir


Şema 2: Zaman içerisinde fasulye yapraklarında 14C işaretli glifosat alımı [%]:BREAK-THRU® S 240 ile S233 arasında farklı eylem modlarının karşılaştırılmasıBu ürünler aynı zamanda gözeneklere su dolması ve kutiküler tabakalarda penetrasyon açısından aracı görevi görebilmektedir.

Bu ürünler aynı zamanda gözeneklere su dolması ve kutiküler tabakalarda penetrasyon açısından aracı görevi görebilmektedir.
Bu yüzey aktif maddeler belirli bir pestisit uygulaması için gerekli olan püskürtme hacmini azaltabilirken hedeflemenin daha iyi yapılabilmesini ve pestisit alımının artırılmasını sağlamaktadır.
Trisiloksan bazlı Süper Yayıcı (Super Spreader) örneği İtalya’da bağlarda gerçekleştirilen ve süper yayıcı BREAK-THRU® S240’ın tank karışımı içerisinde arttırıcı olarak kullanıldığı saha çalışması sonuçları Şema 1’de verilmiştir.
Daha düşük pestisit miktarı ve 250 l/ha seviyesinde daha düşük püskürtme hacmine rağmen etkinliğin daha yüksek su hacminde mantar ilacının (Ortiva® = azoxystrobin*) tam oranına eşit veya bu orandan daha iyi olduğu görülmüştür.
Trisiloksan Bazlı Süper Penetran (Super Penetrant) Örneği
Pestisit penetrasyonun görülen iyileşme süper yayılmanın bir sonucu olabileceği gibi aynı zamanda püskürtme karışımına ait yüzey geriliminin azalmasından kaynaklanıyor olabilir; aktif içerik alımının pekiştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Yayılım yapmayan trisiloksan yüzey aktif maddesi BREAK-THRU® S233 durumunda glifosat alımı daha hızlı ve süper yayıcıya göre daha belirgindir.

Örn: BREAK-THRU® S 240, her iki ürün de püskürtülen karışı­mın yüzey gerilimini 21 mN/m seviyesine düşürdüğü halde.

Alım hızı radyoaktif işaretli glifosat ile analiz edilmiştir (bkz. Şema 2). Fasulye yaprakları alım hızının belirlenmesi için fark­lı aralıklarla yıkanmıştır (Kaynak: Weed Science, 2007, 55, s. 406-411) Glifosat ile kullanılan BREAK-THRU® S 233 alım hızı­nı ve hacmini artırırken yağmur haslığını ve etkinliği de iyileş­tirmiştir. BREAK-THRU® S 233 gibi bu sınıfta yer alan penetran­lar sistemik etkili aktif maddeler için uygundur.

Köpük Gidericiler

Tarım kimyasalı formülasyonunda farklı kimyasallar yüzey aktif maddesi, emülgatör, çözücü, uyumlaştırıcı ve hatta solvent olarak kullanılmaktadır. Bunların birçoğu arabirimler üzerinde birikme eğilimi gösterirken genellikle köpük oluş­turmaktadır. Köpük oluşumu imalat ve paketleme sırasın­da görülebileceği gibi nihai kullanıcılar açısından ağır bedel oluşturan biçimde saha uygulaması sırasında da görülebil­mektedir.

Silikon yağlar köpük giderme açısından mükemmel bir iş­lev görse de su bazlı sistemlerde karışmayan bir yapı göster­mektedir. Bu engelin aşılabilmesi için Evonik, BREAK-THRU® AF adı altında köpük giderici / önleyici nitelikte bir ürün se­risi sunmaktadır. Bu silikon ürünler diğer organik gruplar ile değişitirilmiş olup uyuşmazlıkların üstesinden gelmek ve sili­kon yağlara özgü düşük doz oranlarını ve verimlilik seviyesi­ni korumak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Tekil formülasyonlarda farklı aktif içerikler, solventler ve yü­zey aktif maddeleri bulunduğundan köpük sorunlarına yö­nelik genel bir çözüm bulunmamaktadır. BREAK-THRU® AF köpük giderici ürünler yüksek performans sunarken çok çe­şitli formülasyonlarda kullanılabilmektedir. Örneğin: Glifo­sat IPA SL formülasyonları genelde donyağı amin etoksilat içerir.

Bu çözelti püskürtülürken köpük oluşmasına yol açmakta­dır. Hacmen %10’a karşılık gelecek şekilde TAE-151 ve farklı derişim oranlarında BREAK-THRU® AF 9903 ile 360 g/l a.e. glifosat IPA tuz fomülasyonu hazırlanmıştır. Bileşenler karış­tırıldıktan sonra formülasyonlar 1:50 oranında seyreltilmiş, 50 ml’lik hacim 100 ml’lik dereceli tüpe konulmuştur. 15 sa­niye boyunca iyice çalkalandıktan sonra tüp üzerinden kö­pük yüksekliği not edilmiştir. 1 TAE-15: 15 mol EO ile donya­ğı amin etoksilat; VARONIC T-215** adı altında Evonik’ten temin edilebilir

 

BREAK-THRU® Köpük Gidericilerin Faydaları:

• Uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak ve verimliliği koru­mak üzere tasarlanmıştır.

• Farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere farklı kimyasal yapılar.

 


Dispersantlar

Dispersantlar katıların sıvılar içine dağılmasını pekiştiren, asıltılarda ve günümüzde yağ çözeltilerinde kullanılmaya başlayan yüzey aktif maddelerdir. Dispersantlar partikül (parçacık) yüzeyleri ile etkileşim içerisine girerek kümeleş­me oluşumunu önler.