Müşterilerinizin Tercihi: Yağsız Hava (Sıfır Yağ=Sıfır Risk)

Müşterilerinizin Tercihi: Yağsız Hava (Sıfır Yağ=Sıfır Risk)
  • Makale
  • Ziyaret: 0
  • Son Güncelleme: 29-08-2013

Yağsız basınçlı hava, nihai ürün ve üretim süreci için hava kalitesinin önemli olduğu tüm endüstrilerde kullanılır. Bu uygulamalar arasında yiyecek ve içecek, farmasötik üre­timi ve paketleme, kimyasal ve petrokimyasal işleme, yarı iletken ve elektronik bileşen üretimi, medikal sektör, oto­motiv boyaları, tekstil üretimi ve daha fazlası yer alır.

Yiyecek ve icecek, kimya, farmasotik, elektronik ve tekstil gibi endüstriler kontaminasyon riskini ve bu riskin yol aça­bileceği; bozuk veya güvenli olmayan ürünler, üretim du­ruşları, markaya ve itibara zarar verebilecek maliyetli, piya­sadan toplama sureçleri ve yasal sorunlar gibi hayati du­rumları ortadan kaldırabilecek hassasiyette bir teknolojiye ihtiyaç duyar. Bu nedenle işletmeler, Class 0’ın en iyi hava kalitesini temsil ettiği, kapsamlı bir sınıflandırma ve ölçüm metodolojisi kullanan ISO 8573-1 (2010) sertifikasyonuna dikkat ederler. ISO 8573-1 standardının 1991 sürümü hava için 5 saflık sı­nıfı oluşturmuştur (1-5) ve Sınıf 1 en saf olarak değerlendi­rilmiştir. Fakat yağ içeriği konusunda yalnızca aerosoller ve sıvılar göz önüne alınmış, 35°C’nin (95°F) altında yağ buha­rı göz ardı edilmiştir. Daha sonrasında kimya, farmasotik, gıda işleme ve elektronik bileşenlerin üretimi gibi önem­li uygulamalar için daha yüksek seviyelerde hava saflığının gerekli olduğu görülmüştür.

Bu nedenle 2001 yılında standart revize edilmiş, daha yük­sek bir hava saflığı sınıfı olan ISO 8573-1 Class 0 eklenmiş­tir. Bunun yanında ölçümler artık yağ kontaminasyonunun üç formunu da (aerosoller, buhar ve sıvı) kapsamakta ve hava kalitesi konusunda gerçek sonucu ortaya koymakta­dır.


ISO 8573 Bölüm 2’ye göre aerosol ve sıvı ölçümü için, aşa­ğıdaki her iki yöntem de kabul edilebilir.

B2 yönteminde, yalnızca hava akışının merkezinden ör­nek alınır. Hava aerosolleri tespit edilir. Fakat boru duvarı­na (duvar akışı) yapışan yağ tespit edilemez. Birçok komp­resör üreticisi hala bu daha az zorlayıcı olan yöntemi ter­cih etmektedir.

B1 yönteminde ise, tüm hava akışındaki aerosoller ve du­var akışı ölçülebilmektedir. Bu kapsamlı test yöntemi Atlas Copco yağsız hava kompresörlerinde kullanılmıştır ve çıkan basınçlı havada hiçbir yağ izine rastlanmamıştır.

Yağ filtreli yağ enjeksiyonlu kompresörlerin de yağsız hava üretebileceği fikri var olsa da, oluşan hava "teknik olarak yağsız hava”dır. En iyi şartlar altında ve çeşitli filtrasyonlara ragmen hava kalitesi şüphelidir. Yağ enjeksiyonlu kompre­sörler ile, kontaminasyon riski ve bunun yol açacağı kötü sonuçların ortaya çıkma olasılığı artacaktır.

Hava sistemlerinin etkinliğini ve saflığını etkileyen faktör­lerden biri sıcaklıktır. Yağ filtreli yağ enjeksiyonlu kompre­sörler kullanılırken, filtre ortamı yoluyla taşınan yağ, filt­rasyon arayüzündeki sıcaklığa göre katlanarak artar. Filt­re performansı genellikle 20°C (68°F) olarak belirlenmiştir. Kompresör odasındaki ortam sıcaklığı 30°C’ye (86°F) cıkar­sa kompresör çıkış sıcaklığı 40°C (104°F) olabilir ve yağ ta­şıma oranı belirlenen değerden 20 kat fazla olabilir. Bu tür sıcaklıklar kompresörun bulunduğu odanın sıcaklığının dı­şarıdan daha yüksek olduğu soğuk ülkelerde bile görülebi­lir. Sıcaklıklar havanın buhar içeriğinde de artışa sebep olur ve bu durum nihai üründe de görülebilir. Ayrıca yüksek sı­caklıklar aktif karbon filtrelerinin kullanım ömrünü kısaltır. 20°C’den (68°F) 40°C’ye (104°F) sıcaklık artışı, filtre

kullanım ömrünü 1000 saatten yaklaşık 50 saate düşüre­bilir. Bu nedenle filtrenin her üç günlük calışma sonrası değiştirilmesi gerekir. Daha da kötüsü aktif karbon filtre­si doygunluk seviyesine ulaştığında kullanıcıyı uyarmaz ve yağın proseslere geçişine izin verir.

Atlas Copco’nun yağsız hava kompresörlerinde hava kali­tesi sıcaklıktan bağımsızdır. Atlas Copco, TÜV*’den yağsız hava kompresor ürünlerine TÜV testi uygulamasını istemiş, kullanılabilen mevcut en katı test yontemleri uygulanmış­tır. Tüm olası yağ formları oldukça geniş bir sıcaklık (20°C (68°F), 40°C (104°F) ve 50°C (122°F) ve basınç aralığında öl­çülmesine ragmen, TÜV çıkan basınçlı havada hiçbir yağ izine rastlamamıştır.

*Technische Überwachungs Verein (Teknik İzleme Birliği) ürünlerin güvenliğini ve kalitesini değerlendirme konusun­da uzmanlaşmış bağımsız, uluslararası bir kurumdur. TÜV, bağımsızlığı, tarafsızlığı, profesyonel uzmanlığı ve katı standartları konusunda dünya çapında bilinen bir kurum­dur.

Atlas Copco, altmış yıldan beri yağsız hava teknolojisi ge­lişiminin öncülüğünü yapmaktadır. Bu öncülük; temiz, %100 yağsız hava konusunda kesinlikle ödün vermeyen uy­gulamalar icin tasarlanan yağsız hava kompresörleri ürün serisini ortaya cıkarmıştır. Devamlı araştırma ve geliştirme calışmaları ile dünya lideri konumunu koruyan ve güçlendi­ren Atlas Copco, hava kalitesi standardını belirlemede yeni bir dönüm noktasına ulaşmış ve yağ iceriği konusunda ISO 8573-1, ed3. 2012, Class 0 ile sertifikalandırılan ilk üretici olmuştur.