Türkiye'nin Akılcı İlaç Kullanımı Endeksi Belirlendi

Türkiye'nin Akılcı İlaç Kullanımı Endeksi BelirlendiTürk ilaç sektörünün öncü firması Abdi İbrahim, toplum sağlığı ve Türk ekonomisi açısından önem taşıyan bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda, toplumsal farkındalık düzeyini artırmak amacıyla 100. kuruluş yıldönümünde başlattığı ‘’Akılcı İlaç Kullanımı’’ kampanyasına devam ediyor.


Abdi İbrahim, "Akılcı İlaç Kullanımı” Kampanyası’yla ‘İla­cın doktorun önereceği doz ve sürede, eczacıya danışılarak kullanılması’ gerekliliğine dikkat çekiyor.

 

Abdi İbrahim’in, "Doktorculuk Oynamayın Bilinçsiz İlaç Kullanmayın” sloganı ile başlattığı "Akılcı İlaç Kullanımı” kampanyası kapsamında, Abdi İbrahim çalışanları tarafın­dan 62 ilde 10 bin 500 kişiyle yapılan araştırmanın sonuç­ları açıklandı.

 

Tıbba ve insanlığa hizmet misyonuyla hareket eden Abdi İbrahim, Türk ilaç sektörünün lider firması Abdi İbrahim, toplum sağlığı ve Türk ekonomisi açısından önem taşıyan bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda, toplumsal farkındalık düzeyini artırmak amacıyla 100. kuruluş yıldönümünde başlattığı ‘’Akılcı İlaç Kullanımı’’ kampanyasına devam edi­yor.

 

Akılcı İlaç Kullanımı projesinin ikinci yılında tüm çalışanları projeye dahil ederek, Türk ilaç sektörünün bu konudaki en geniş kapsamlı araştırmasının altına imza atan Abdi İbra­him, ülkenin akılcı ilaç kullanımı bilinç haritasını çıkardı. Hayata geçen proje kapsamında tüm Abdi İbrahim çalışan­ları, Türkiye genelinde bilinçli ilaç kullanımına yönelik far­kındalık yaratarak Türkiye’de ilaç kullanımı alışkanlıklarını belirlemeye çalıştı.


Bilinçli İlaç Kullanımı İçin Abdi İbrahim’den Bir Büyük Adım Daha…

Son yıllarda Türk halkının sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı ve bu hizmetlerden duyduğu memnuniyetin önem­li ölçüde yükseldiğine dikkat çeken Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu, topluma ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ alışkanlı­ğının kazandırılmasında; hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda sağlayan ve ilacın kul­lanımına dair hastaların danıştığı eczacı ve ilacı kullanan hastanın ortak sorumluluk taşıdığını belirtti.

 

Taşpolatoğlu; "İlaç kullanımı konusunda bu farkındalığın oluşmasında hekim ve eczacı kadar, bu konuda hizmet ve­ren sektörün de desteği büyük önem taşıyor. Bu nokta­da Abdi İbrahim olarak; global hedefler ve sürdürülebilir liderlik hedefimiz doğrultusunda, toplum sağlığı ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan bu konuda sorumlu­luk üstlenmeyi memnuniyetle görev kabul ediyoruz. Tıbba ve insanlığa hizmette 100 yılı geride bırakmış bir kurum olarak, başlattığımız ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ Kampanyası ile bu konudaki sorunların ortadan kaldırılması için toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

 

Abdi İbrahim Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Yasemin Ön­gören, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Akılcı İlaç Kullanımı Araştırması, ilaç sektöründe yapılmış ve bilinçli ilaç kullanımına dair veriler içeren en geniş kapsamlı araş­tırma olma özelliğini taşıyor. Projenin, Abdi İbrahim çalı­şanları tarafından hayata geçirilmiş olması ise konunun şirketimiz tarafından ne kadar içselleştirildiğinin göster­gesi olduğunu düşünüyoruz. Projemizin İlaç kullanımı ko­nusunda halkımızın bilinç düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlayacağı inancındayız” dedi.


Kamuoyu Bilgilendirilmeye Devam Edilecek…

Kampanyanın 2013 yılında devam eden ikinci ayağında proje için özel tasarlanan bilgilendirici broşürler, poşetler ve stickerler aracılığıyla kamuoyuna ulaşılacak. Diğer digi­tal medya kanallarıyla da geniş kitlelere erişim sağlanırken, kampanyanın sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleni­yor. Abdi İbrahim, kampanya kapsamında doktor ve eczacı işbirliğinde, görsel ve basılı malzemelerle sağlık kuruluş­larının da desteği ile kamuoyuna mesajlarını ulaştırmaya devam edecek.


Akılcı İlaç Kullanımı Araştırması

Era Research ile ortak gerçekleşen proje öncesinde çalı­şanlar anket için eğitim aldı. Araştırma sırasında yaklaşık 1.400 saat akılcı ilaç kullanımı konusunda görüşmeler ger­çekleştirildi.

 

İlaç sektörünün en geniş saha ekibine sahip olan şirketin 3.400’e yakın personeli, 62 ildeki 10 bin 500 kişiye, yak­laşık bir ay süresince ulaştı. 17 soru içeren ankette katı­lımcıların demografik özelikleri yanında ilaç kullanımı ve saklama alışkanlıkları gibi alt başlıklar da irdelendi. Yapılan anket ile elde edilen veriler, Era Research tarafından rapor haline getirildi.

Abdi İbrahim Akılcı İlaç Kullanımı araştırmasına katılanların % 53’ünü erkekler, % 47’sini kadınlar oluşturdu. Kadın ka­tılımcıların yarısını ev kadınları oluştururken, tüm katılım­cıların % 57’sinin eğitim düzeylerinin lise ve üzeri olarak belirlendi.


Türkiye’nin Akılcı İlaç Kullanımı Bilinç Haritası Çıkarıldı

Çalışmada, sorgulanan konulara verilen yanıtlara bağlı ola­rak kişilerin bilinç düzeylerini tespit etmeye yönelik bir bi­linç indeksi analizi yapıldı. İndeks, "ilaç saklanan yer, son kullanma tarihini gözden geçirme, ateş çıktığında yapı­lanlar, ilaç alma unutulduğunda yapılanlar, başkasına ilaç önerme durumu, muayenede doktora kullandığı ilaçların bilgisini verme durumu, ilaç kullanma talimatını okuma durumu” sorularına verilen doğru yanıtlardan oluştu.

 

Araştırma sonucunda; Türkiye kent genelinde Akılcı İlaç Kullanımı Bilinç İndeksi ortalaması 100 üzerinden 51,2 çı­karken, İstanbul 54,4, Ege Bölgesi ise yüzde 52,1 ile Türki­ye ortalamasının üzerine çıkarak ilk sıralarda yer alan kent ve bölge oldular.


İlaç Önerme Alışkanlığı

Araştırmada, "Geçtiğimiz 1 yılı düşündüğünüzde, kullanıp çok faydasını gördüğünüz bir ilacı sizinle aynı şikayeti olan bir yakınınıza önerdiniz mi?” sorusuna katılımcıların % 48,5’i Hayır, % 47,7’si Evet yanıtını verdi. Cevap vermeyen­lerin oranı % 3,7’de kaldı.

 

Önerilen ilaçlar arasında "Ağrı Kesici” % 71 ile ilk sırada yer alırken, bunu Mide ilacı, Vitamin, Antibiyotik, Soğuk algın­lığı/ Grip, Antidepresan/ Depresyon ilacı, Zayıflama ilacı ve Tansiyon ilacı izledi.


İlaçların Evde Saklandığı Yerlerde İlk Sırayı Buzdolabı Aldı

"İlaç Saklama Koşullarına” ilişkin bölümde ankete katılan­lar, "evinizde ilaçları nerelerde saklıyorsunuz” sorusuna karşılık, % 52 gibi en yüksek oranla buzdolabında yanıtını verdi. Bunu, % 27,7 ile çekmece, % 26,5 ile ecza dolabı, % 10,2 ile mutfak masası ve rafı izledi. Sıralamayı son sıraları küçük yüzdelerle komidin/sehpa, elbise dolabı/rafı, banyo dolabı aldı.


Eğer Ateşimiz Çıkarsa

"Grip Olduğunuzda ilk ne yaparsınız sorusuna, "Dinlenip bol vitaminli gıdalar alırım”, "Soğuk algınlığı ilacı alırım” ve "Aile Sağlık Merkezine/ Sağlık kurumuna giderim” ya­nıtları ilk sıraları paylaştı.

Ateş çıktığında yapılanlar bölümünde ise, "Evdeki ateş dü­şürücüyü alırım” yanıtı ilk sırada yer alırken, bunu Ilık bir duş alırım Aile Sağlık Merkezine/ Sağlık kurumuna giderim izledi.

Konu çocuklara gelince, yanıtlar "Evdeki ateş düşürücüyü veririm”, "Aile Sağlık Merkezine/ Sağlık kurumuna gide­rim”, "Ilık bir duş almasını sağlarım”, "Tanıdığım/ Gittiğim doktoru arar sorarım” şeklinde oluştu.


İlaçların Son Kullanma Tarihleri

"Ecza dolaplarındaki ilaçların son kullanma tarihlerine” ilişkin soruya katılımcıların % 59,4’ü "kullanmadan önce hemen bakarım” yanıtını verdi. "Son kullanma tarihleri­ni kontrol etmiyorum/ bilmiyorum” diyenlerin oranı % 14,2’ye ulaşırken, geri kalanlar sırasıyla "6 ayda bir göz­den geçiririm”, "6 ayda birden daha sık gözden geçiririm”, "Her sene gözden geçiririm”, "Birkaç senede bir gözden geçiririm” yanıtlarını verdi.


Tedavi Sonrasında Kalan İlaçlara Yapılanlar

Ankete katılanlara, "Tedaviniz sonrasında arta kalan ilaçları ne yapıyorsunuz” sorusu da yöneltildi. Bu soruya, katılım­cıların % 35,7’si "Ecza dolabında/ ilaç çekmecesinde sak­lıyorum” yanıtını verdi. % 34,7 ile "Bozulmasın diye buz­dolabında saklıyorum” yanıtını verenleri, % 21,9 ile "Çöpe atıyorum” diyenler izledi. "İlaç toplayan organizasyonlara (belediye vb.) veriyorum” diyenler % 11,6 ile dördüncü sırada yer alırken, bunu "Bir tanıdığıma/ yakınıma veriyo­rum”, "Mutfak/ Elbise dolabında saklıyorum”, "Mutfak/ El­bise dolabında saklıyorum”, "Aile sağlık merkezine/ Sağlık ocağına veriyorum”, "Aldığım ilaçların hepsini kullanıyo­rum/ Artan olmuyor” yanıtları izledi.


Diğer Sonuçlar

Araştırmada, katılımcıların yaklaşık % 49’u doktor muaye­nesi sırasında aldığı ilaçların hepsini söylediğini belirtti. % 35,3’lük oran "doktor sorarsa hepsini söylüyorum” derken, "Kullandığım ilaçları genellikle söylemiyorum/ unutuyo­rum” diyenlerin sayısı % 6,5’te kaldı.

Doktorların, reçetedeki ilaçların nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi vermesi konusunda katılımcıların % 38,7’si "Her za­man” yanıtın verirken, "Bazen” diyenler % 28,9, "Nadiren” diyenler % 18,7, "Hiçbir zaman” diyenler % 12 oranında kaldı. Aynı soru eczacılar için sorulduğunda katılımcıların % 66’sı "Her zaman” yanıtını verdi.